Top 10 cauze ale declanșării unui incediu
în doar 2 minute!

1. Focul deschis, aprinderea deșeurilor menajere pe timp de vânt

Folosirea de afumători improvizate în magazii sau poduri, utilizarea în locuinţe sau anexe gospodăreşti a lumânărilor, făcliilor, lămpilor de iluminat sau de gătit cu petrol fără să se ia măsuri de prevenire. Depozitarea cenuşei cu jeratic nestins în locuri necorespunzătoare, în apropierea magaziilor, şurilor si furajelor.

2. Fumatul în locuri cu pericol de incendiu

Fumatul în magazii, şoproane, fânare, depozite de furaje, poduri, fumatul fără respectarea regulilor de prevenire a incendiilor. Țigara nestinsă, uitată sau aruncată la întâmplare pe materiale combustibile.

3. Mijloace de încălzire defecte, improvizate sau necurățate

Utilizarea sobelor metalice şi a altor sisteme improvizate sau cu defecţiuni. Nesupravegherea mijloacelor de încălzire pe timpul funcţionării. Amplasarea lor în apropierea materialelor combustibile. Alimentarea defectuoasă cu combustibili sau folosirea de combustibili necorespunzători.

4. Topituri de metale sau alte substanţe

În cazul În care În urma unor manevre greşite sau defecţiuni (fisuri – deetanşări), cantitatea de material topit deversat este mare. ATENȚIE: Propagarea incendiului este rapidă.

5. Cauze de incendiu de natură electrică

Instalația Electrică este ansamblul de echipamente interconectate într-un spaţiu dat, iar echipamentul electric este orice dispozitiv folosit pentru producerea, transportul, distribuirea sau utilizarea energiei electrice.

6. Cauze de incendiu de natură termică 

Sursele de Aprindere de acest tip se caracterizează prin nivelul termic ridicat, acţionat fie în contact direct cu materialele combustibile (conducţie termică), fie la distanţă prin radiaţie şi convecţie, în ambele cazuri ridicându-se temperatura materialelor la valori superioare temperaturii de autoaprindere. Temperatura de autoaprindere este temperatura până la care este necesar să se încălzească o substanţă combustibilă pentru a se aprinde fără a veni în contact cu o sursă de aprindere.

Aceste cauze pot fi:

 • Corpuri incandescente
 • Căldura degajată de aparate termice
 • Efectul termic al curentului electric
7. Incendierea intenţionată

Incendiile intenţionate pot fi clasificate în următoarele categorii: pentru obţinerea unui câştig; din răzbunare; vandalism; autoincendierea. În cazul unui obiectiv amplasat izolat, fără paznici, fără instalaţii de detectare-semnalizare a efracţiei şi incendiului, riscul de incediu este foarte ridicat. Un obiectiv care asigură respectarea prevederilor legale privind securitatea la incendiu se va încadra în categoria de risc redus.

8. Coș de fum defect sau necurățat

Necurăţarea periodică a funinginei depuse pe coşurile de fum. Neîntreţinerea coşurilor în urma utilizării lor îndelungate. Prezenţa unor vicii ascunse de construcţie. Folosirea improvizaţiilor la burlanele metalice de evacuare a fumului.

  9. Butelii de gaz butan / aragaz
  Încălzirea buteliilor ori folosirea acestora în poziție culcată, răsturnată sau înclinată.
  10. Scurtcircuitul

  Poate deveni o sursă de aprindere în anumite condiții favorizante: montarea instalațiilor electrice direct pe elemente combustibile; depozitarea materialelor combustibile (hârtie, ambalaje, textile, paie) în apropierea circuitelor sau în interiorul tablourilor electrice; îmbinarea conductorilor electrici prin metode improvizate și nu prin cleme de legătură, lipire sau sudare.

            Compania S.C. E.C.P.M.C. CONSULT & LEARNING S.R.L. a fost înființată în anul 2011 având ca obiect principal: ”Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea – 7112”. Suntem o firmă dinamică în plină dezvoltare în domeniul activităţiilor de întocmire de documentaţii şi obţinere de atestate şi rapoarte pentru obiective care funcţionează în medii cu potenţial exploziv, conform cerințelor NEx 01-06 pentru instalațiile și echipamente care funcționează în medii cu potențial exploziv. 

  Vă punem la dispoziție următoarele servicii:

  Autorizația de securitate la incendiu

  • Proiectarea sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu.
  • Proiectarea sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor.
  • Proiectarea sistemelor și instalațiilor de ventilare pentru evacuarea fumului și gazelor fierbinți, cu excepția celor de tip natural-organizat, conform autorizațiilor: Seria A Nr. : 7261, 7262, 7263 din data de 31.07.2017, pentru o perioada nelimitată, emise de IGSU – Centrul Național pentru Securitate la Incendiu și Protecția Civilă, conform legislației în vigoare.

  Execuție sisteme detecție incendiu

  Evaluarea riscului de incendiu constă în examinarea complexă a unui sistem tehnic (încăpere, compartiment de incendiu, construcţie) cu scopul de a stabili natura riscurilor şi nivelul acestor riscuri de incendiu pe baza unor proceduri stabilite.Vă putem executa proiecte privind protecția obiectivelor, bunurilor și valorilor împotriva oricăror acțiuni ilicite care lezează dreptul de proprietate, existența materială a acestora, precum și a protejării persoanelor împotriva oricăror acte ostile.

  Execuție montaj antiefracție

  Evaluarea de risc la securitatea fizică este condiția strict necesară pentru depunerea spre avizare a planului de pază al unei unități. 
  Acesta constituie o etapă preliminară, obligatorie, care precede suita de activități care conduc la implementarea soluțiilor de securitate. Procesul de evaluare a riscului cuprinde, în principal, următoarele faze: stabilirea contextului; identificarea riscului; analiza riscului; estimarea riscului; tratarea riscului. 

  Atestat GANEx și Raportul privind protecția la explozie

  Conform cerințelor NEx 01-06 pentru instalațiile și echipamentele care funcționează în medii cu potențial exploziv, întocmim documentația de obținere a atestatului și raportului privind protecția la explozie de la INSEMEX Petroșani, conform Atestatului GANEx.Q.2019.(06).12.2477, prin examinarea în teren a instalațiilor tehnice, având ca obiectiv prevenirea exploziilor.

  Obținerea Autorizației de Mediu

  Elaborăm documentația necesară obținerii autorizației de mediu precum și studii de evaluare a impactului asupra mediului. În funcție de complexitatea activității și codurile CAEN, vă punem la dispoziție servicii de consultanță de mediu privind obligația legală de întocmire a unei autorizații de mediu, parcurgând toate demersurile necesare pentru obținerea acesteia, ajutându-vă astfel să evitați situațiile în care se pot aplica amenzi conform OUG 195/2005 privind protecția mediului.

  Construcții civile și industriale

  Oferim servicii de proiectare și asistență pentru clădiri civile și industriale. Urmărim să acordăm o importanță deosebită implementării și armonizării cerințelor beneficiarilor cu soluții propuse de echipa noastră de arhitecți și proiectanți de alte specialități, având drept scop obținerea unei variante optime cu un raport favorabil preț-calitate.

  Contactează-ne!

  Executăm proiecte privind protecția obiectivelor, bunurilor și valorilor împotriva oricăror acțiuni ilicite care lezează dreptul de proprietate, existența materială a acestora, precum și a protejării persoanelor împotriva oricăror acte ostile.

  Odată cu completarea formularului vă dați acordul ca datele personale să fie gestionate de Euro Jobs pentru a vă contacta!

  Adresa

  Str. Livezeni, nr.3,

  Petroșani, Hunedoara,Romania

  Email

  ecpmc.petrosani@gmail.com

  Telefon

  +(40)-728-010-140